Młodzieżowe rady gmin dla demokracji i klimatu

Istotą projektu jest wzmocnienie zaangażowania obywatelskiego młodych ludzi poprzez rozwój młodzieżowych rad gmin jako organizatorów demokratycznych procesów poświęconych szkolnym i gminnym politykom klimatycznym oraz ogólnopolska promocja tej idei.

Głównymi uczestnikami projektu będzie sześć 4-osobowych zespołów z 6 młodzieżowych rad z gmin wiejskich i miejsko-wiejskich (3 z Mazowsza, 3 ze Śląska) oraz ich dorośli opiekunowie. Obejmiemy ich ponad rocznym procesem szkoleniowym oraz wsparciem we wdrażaniu w swoich gminach działań związanych z polityką klimatyczną.

W ramach projektu przewidzieliśmy:

 • Szkolenia wyjazdowe dla młodzieżowych radnych i opiekunów młodzieżowych rad
  Akademia Młodego Lidera cz. 1
   (marzec 2022) – trzydniowe warsztaty wyjazdowe, których celem będzie przygotowanie młodzieżowych radnych do realizacji kolejnych kroków projektu oraz rozwinięcie ich kompetencji w zakresie rozumienia wyzwań klimatycznych
  Akademia Młodego Lidera 2 (wrzesień 2022) – dwudniowe warsztaty wyjazdowe, których celem będzie rozwój kompetencji młodzieżowych radnych w zakresie narzędzi zaangażowania obywatelskiego takich jak: konsultacje społeczne, obywatelska inicjatywa uchwałodawcza mieszkańców itp. oraz komunikacji, współpracy z mediami i organizowania społecznościowego
 • Szkolne agendy klimatyczne – młodzieżowe rady przeprowadzą przy współpracy z samorządami uczniowskimi szkolne audyty klimatyczne, w ramach których opracowane zostaną rekomendacje dla szkół w zakresie zmian w ich funkcjonowaniu, dzięki którym szkoły mogą działać w sposób bardziej przyjazny i bezpieczny dla klimatu (kwiecień-czerwiec 2022)
 • Gminne narady klimatyczne – młodzieżowe rady będą liderem organizacji spotkania będącego okazją dla mieszkańców do wypowiedzenia się w zakresie działań proklimatycznych na poziomie lokalnym (październik-listopad 2022)
 • Inicjatywa uchwałodawcza – młodzieżowi radni na podstawie wniosków z narady klimatycznej przygotują inicjatywę uchwałodawczą w zakresie pozytywnych rozwiązań dla gminy w obszarze polityki klimatycznej.
 • Strona internetowa dla młodzieżowych rad – opracujemy i wdrożymy stronę internetową z bazą wiedzy i doświadczeń w zakresie funkcjonowania młodzieżowych rad (podstawy prawne, metodyka wykorzystywana w projekcie, narzędzia partycypacyjne do zastosowania przez młodzieżowe rady, inspiracje itp.

W projekcie zakładamy zapewnienie młodzieżowym radom kompleksowego wsparcia we wdrażaniu rozwiązań partycypacyjnych w swoich gminach. Zespoły z młodzieżowych rad zostaną objęte szkoleniami oraz otrzymają wsparcie animatorów, którzy wspólnie z nimi przechodzić będą przez kolejne etapy projektu. Dodatkowo zapewniamy szkolenia dla opiekunów młodzieżowych rad oraz opiekunów samorządów uczniowskich ze szkół oraz współpracę z przedstawicielami lokalnego samorządu w zakresie wsparcia w organizacji gminnych wydarzeń, których współorganizatorami będą młodzieżowe rady.

Na zgłoszenia czekamy do 22 lutego. 

Projekt finansowany z Funduszy EOG w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny

Projekt realizowany przez Fundacje Civis Polonus w partnerstwie ze Stowarzyszeniem BoMiasto.

Kontakt z koordynatorem projektu:
lukasz.dembinski@civispolonus.org.pl
tel. 664 861 019