Manifest „Zielona przyszłość Śląska”

Manifest powstał podczas warsztatów Zielone Laboratorium Idei.

Działanie wspierane przez European Climate Initiative i German Federal Ministry for the Environment, Nature Conservation and Nuclear Safety

Projekt Społeczny Szczyt Klimatyczny jest finansowany z European Climate Initiative (EUKI). EUKI jest instrumentem finansowania projektu przez Federalne Ministerstwo Środowiska, Ochrony Przyrody i Bezpieczeństwa Jądrowego (BMU). Nadrzędnym celem EUKI jest wspieranie współpracy w zakresie klimatu w Unii Europejskiej w celu łagodzenia emisji gazów cieplarnianych. Czyni to poprzez wzmocnienie dialogu i współpracy transgranicznej, a także wymianę wiedzy i doświadczeń.

Przygotowania do Zielonego Laboratorium Idei prowadziliśmy we współpracy z z Fundacją im. Heinricha Bölla w Warszawie.

Informacje i poglądy przedstawione w niniejszym artykule pochodzą od autora i niekoniecznie odzwierciedlają oficjalną opinię Federalnego Ministerstwa Środowiska, Ochrony Przyrody i Bezpieczeństwa Jądrowego oraz Fundacji im. Heinricha Bölla w Warszawie.

My mieszkańcy Śląska, jesteśmy świadomi naszej wspólnej odpowiedzialności za zmiany klimatu, a także potrzeby działań na poziomie lokalnym i regionalnym. Nie mamy czasu, dlatego apelujemy:

My Mieszkańcy Śląska domagamy się czystego powietrza, czystej wody, czystej energii i więcej zieleni w naszych miastach. Chcemy sprawiedliwej transformacji energetycznej, społecznej, środowiskowej i gospodarczej bez paliw kopalnych, ubóstwa energetycznego i degradacji środowiska naturalnego.

Śląsk odgrywa ważną rolę w historii Polski oraz Europy jak jedno z miejsc, w których tworzyła się rewolucja przemysłowa. Czas by to tu odbyła się kolejna rewolucja, tym razem klimatyczna.

Potrzebujemy zmiany systemu energetycznego w Polsce i żądamy nowej, spójnej polityki energetycznej, która opiera się na szerokim szerokim dialogu społecznym: obywateli, ekspertów, naukowców, aktywistów i samorządowców.

W trosce o nasz wspólny dom – planetę Ziemię, domagamy się:

 • Energetyki obywatelskiej stanowiącej fundament transformacji energetycznej w Polsce i odejścia od paliw kopalnych w kierunku energetyki opartej na źródłach odnawialnych i rozproszonych.
 • Błękitnego nieba nad Śląskiem – przygotowania długofalowego planu ogrzewania i ograniczenia zanieczyszczenia powietrza
 • Odpowiedzialnej polityki klimatycznej – stabilnego poziomu podatków i prawa lokalnego
 • Opracowania systemu wsparcia społecznego w zakresie ubóstwa energetycznego
 • Opracowania i wdrożenia koncepcji edukacji ekologicznej – obejmującej od najmłodszych lat kształtowanie aktywnych postaw obywatelskich, zasady zrównoważonego rozwoju, podstawowe prawa człowieka i zwierząt oraz przeciwdziałanie zmianom klimatu
 • Stworzenia mechanizmów ograniczających import używanych samochodów wysokoemisyjnych
 • Powstania sprawnej sieci transportu publicznego: wszystkie pojazdy bezemisyjne, a transport publiczny bezpłatny
 • Powszechnej termomodernizacji budynków oraz poprawy efektywności energetycznej w przemyśle i usługach
 • „Zero waste policy” – więcej recyklingu i rozsądnej utylizacji odpadów
 • Wspierania rozwoju tańszych nowoczesnych technologii energetycznych

We, the people of Silesia, are aware of our common responsibility for climate change as well as the need for action at local and regional level. We do not have time, taht’s why we appeal:

We, the citizens of Silesia demand clean air, clean water, clean energy and more green spaces in our cities. We want a fair energy, social, environmental and economic transition without fossil fuels, energy poverty and degradation of the natural environment.

Silesia plays an important role in the history of Poland and Europe as one of the places where the industrial revolution was created. It ‘s high time for another revolution, which will take place here, this time it should be the climate revolution.

We need a change in the energy system in Poland and we demand a new, coherent climate and energy policy, is based on evidence aand broad social participation: citizens, experts, scientists, activists and local government.

In the interests of our common home – planet Earth, we demand:

 • Civil energy as a foundation for energy transition in Poland and the shift path from fossil fuels towards energy based on renewable and dispersed sources.
 • Blue sky over Silesia – preparing a long-term heating plan and decreasing air pollution
 • Responsible climate policy – a stable system of taxes and good local law
 • Development of a social support system against energy poverty
 • More climate education: – from an early age, based on prnciples of: active civil society, sustainable development, human and animal rights, and climate protection,
 • Limits for the import of high-emission cars
 • Efficient public transport network: zero emissionl vehicles and free of chargé public transport
 • Full thermo-modernization of buildings and improvement of energy efficiency in industry and services
 • „Zero waste policy” – more recycling and responsible waste disposal
 • Support for cheap and green energy technologies